Innovative Hub Việt Nam - ủy quyền chính thức của Alibaba.com tại Việt Nam

GIA NHẬP VÀO TEAM INNOVATIVE HUB NGAY HÔM NAY

BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE / PROJECT EXECUTIVE

BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE / PROJECT EXECUTIVE

⭐ Be responsible for managing and planning the project according to customer requirements

⭐ Meet, negotiate directly, and persuade Vietnamese Enterprises to engage in trade with Singaporean Enterprises

⭐ Achieve the assigned monthly/quarterly/annual sales targets

⭐ Support customers, develop relationships with customers

⭐ Train/manage the team to ensure team effectiveness

SERVICE REPRESENTATIVE – CHINESE SPEAKING

SERVICE REPRESENTATIVE – CHINESE SPEAKING

⭐Deeply understand Alibaba.com account operations to provide effective consultation and training for customers.

⭐Interface with other departments to ensure efficient service delivery and keep customers informed of the latest Alibaba updates.

⭐Serve as a translator for managers when needed and handle customer inquiries and issues professionally.

⭐Lead the development of customer excellence initiatives, analyze performance data, and drive continuous improvement of the customer experience across the organization.

E-COMMERCE EXPORT CONSULTANT

E-COMMERCE EXPORT CONSULTANT

⭐Manage the full operations of the e-commerce platform, including maintaining, optimizing account performance, responding to inquiries, and negotiating with international buyers

⭐Develop deep understanding of the business operations and products of assigned accounts/customers to effectively carry out operations

⭐Monitor and provide timely responses to inquiries from customer accounts to ensure optimal response times

⭐Communicate with management to develop efficient operational strategies

⭐Track and report on operational performance, both internal KPIs and customer-facing metrics, for various stakeholders

[HCM] NHÂN VIÊN TELESALES E-COMMERCE B2B

[HCM] NHÂN VIÊN TELESALES E-COMMERCE B2B

Chịu trách nhiệm tìm kiếm, liên hệ qua điện thoại, giới thiệu, tư vấn và bán các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba (Alibaba.com) cho các Doanh nghiệp xuất khẩu

Gặp gỡ, đàm phán trực tiếp, thuyết phục Doanh Nghiệp Xuất Khẩu mua các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao hàng tháng/quý/năm

Hỗ trợ khách hàng, phát triển mối quan hệ với khách hàng

Khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

[HN] NHÂN VIÊN KINH DOANH E-COMMERCE B2B

[HN] NHÂN VIÊN KINH DOANH E-COMMERCE B2B

Chịu trách nhiệm tìm kiếm, liên hệ qua điện thoại, giới thiệu, tư vấn và bán các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba (Alibaba.com) cho các Doanh nghiệp xuất khẩu

Gặp gỡ, đàm phán trực tiếp, thuyết phục Doanh Nghiệp Xuất Khẩu mua các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao hàng tháng/quý/năm

Hỗ trợ khách hàng, phát triển mối quan hệ với khách hàng

Khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

[HCM] NHÂN VIÊN KINH DOANH E-COMMERCE B2B

[HCM] NHÂN VIÊN KINH DOANH E-COMMERCE B2B

Chịu trách nhiệm tìm kiếm, liên hệ qua điện thoại, giới thiệu, tư vấn và bán các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba (Alibaba.com) cho các Doanh nghiệp xuất khẩu

Gặp gỡ, đàm phán trực tiếp, thuyết phục Doanh Nghiệp Xuất Khẩu mua các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao hàng tháng/quý/năm

Hỗ trợ khách hàng, phát triển mối quan hệ với khách hàng

Khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

[HN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH E-COMMERCE B2B

[HN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH E-COMMERCE B2B

Chịu trách nhiệm tìm kiếm, liên hệ qua điện thoại, giới thiệu, tư vấn và bán các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba (Alibaba.com) cho các Doanh nghiệp xuất khẩu

Gặp gỡ, đàm phán trực tiếp, thuyết phục Doanh Nghiệp Xuất Khẩu mua các gói dịch vụ của Tập đoàn Alibaba.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao hàng tháng/quý/năm

Hỗ trợ khách hàng, phát triển mối quan hệ với khách hàng

Khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng