Innovative Hub Việt Nam - ủy quyền chính thức của Alibaba.com tại Việt Nam

MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THỐNG

MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THỐNG
05/10/2022 TIN TỨC

MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THỐNG

Thương mại truyền thống bắt đầu xuất hiện từ hàng triệu năm về trước, trong giai đoạn này đồng tiền chưa xuất hiện và chỉ có các giao dịch trao